Leif's El-Service er medlem af Tekniq's garantiordning.

Tekniq's Garantiordning

Er en garantiordning, som har til formål at sikre, at en forbruger, der har fået medhold i en klage ved Ankenævnet for Elinstallationer, får opfyldt ankenævnets kendelse, hvis den indklagede elinstallatør, grundet konkurs eller lignende, ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til ankenævnets kendelse. I sådanne tilfælde indtræder Tekniq´s Garantiordning og dækker udgifter op til og med 100.000 kr. excl. moms. Garantiordningen dækker kun de fejl og mangler, hvori der er givet Medhold i ankenævnet.

Der ydes ikke dækning for følgeskader hos klager eller for skader og følgeskader Hos tredjemand. I tilfælde af at ankenævnets kendelse omfatter udbedring af fejl eller mangler, skal disse udbedres af et medlem af Tekniq. Udbetalinger fra Garantiordningen Sker i henhold til ankenævnets kendelse, og udbetalingen sker i henhold til fremsendt faktura fra den virksomhed, der har udbedret de
fejl og mangler, der er omfattet af kendelsen.
Garantiordningens forpligtelser ophører hvis klager, efter at have fået helt eller delvist medhold af Ankenævnet indbringer sagen for domstolene.

Copyright © 2010 Leif's El Service ApS